PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cài đặt mail trong outlook express khi su dung dich vu mail SGC.Go?khuong.dx
08-11-2010, 09:13 AM
Hiện tôi đang sử dụng dich vu mail SGC.Go nhưng nhiều khi không online. Mong anh (chi) hướng cài đặt trên Outlook Express để gởi nhận mail tiện cho sử dụng khi ofline. Nếu có thể hướng dẫn thêm phần cài đặt trên Microsoft Oulook.

Mở chương trình Outlook Express(OE)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3519&d=1213410458 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3519&d=1213410458)

Chọn Tool------>account

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3520&d=1213410458 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3520&d=1213410458)

-------->Add-------> Mail

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3521&d=1213410458 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3521&d=1213410458)

Display------->Next

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3522&d=1213410481 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3522&d=1213410481)

khuong.dx
08-11-2010, 09:14 AM
Ghi rõ địa chỉ email -----------> Next

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3523&d=1213410481 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3523&d=1213410481)

My incoming mail server chọn POP3
Khai báo Incoming &Outgoing như hình bên dưới ------>Next

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3524&d=1213410481 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3524&d=1213410481)

Trong phần Account name khai báo địa chỉ email
Tiếp khai password --------->Next

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3525&d=1213410514 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3525&d=1213410514)

---------->Finish

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3526&d=1213410514 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3526&d=1213410514)

khuong.dx
08-11-2010, 09:14 AM
Tiếp theo anh (chị) lick vào email vừa cài đặt ---------> Chọn Properties

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3527&d=1213410514 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3527&d=1213410514)

Chọn tab server --------> Đánh chọn vào phần My server requies autherntication

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3531&d=1213412754 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3531&d=1213412754)

Tiếp ta chọn tab Advanced ------> Đánh chọn vào 2 giao thức SSL đổi port Outgoing mail thành 465--------> Chọn Apply --------> OK

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3528&d=1213410537 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3528&d=1213410537)

Bước cuối cùng ta chọn Send/receive

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3529&d=1213410537 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3529&d=1213410537)
Chúc bạn thành công!