PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013csbinhthuong
29-10-2013, 03:45 PM
http://3.bp.blogspot.com/-eIPIic39jas/Um8SCrdo38I/AAAAAAAADfA/kl_gPTl_aWs/s1600/N%C3%A2ng-l%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-vi%C3%AAn-ch%E1%BB%A9c-ng%E1%BA%A1ch-cao-c%E1%BA%A5p-n%C4%83m-2013.png (http://3.bp.blogspot.com/-eIPIic39jas/Um8SCrdo38I/AAAAAAAADfA/kl_gPTl_aWs/s1600/N%C3%A2ng-l%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-vi%C3%AAn-ch%E1%BB%A9c-ng%E1%BA%A1ch-cao-c%E1%BA%A5p-n%C4%83m-2013.png)


http://1.bp.blogspot.com/-qUUHXqx5KKQ/Um8SCoIxLPI/AAAAAAAADfE/KOCwNpJIWZg/s1600/N%25C3%25A2ng-l%25C6%25B0%25C6%25A1ng-%25C4%2591%25E1%25BB%2591i-v%25E1%25BB%259Bi-c%25C3%25B4ng-ch%25E1%25BB%25A9c-vi%25C3%25AAn-ch%25E1%25BB%25A9c-ng%25E1%25BA%25A1ch-cao-c%25E1%25BA%25A5p-n%25C4%2583m-2013_1.png (http://1.bp.blogspot.com/-qUUHXqx5KKQ/Um8SCoIxLPI/AAAAAAAADfE/KOCwNpJIWZg/s1600/N%25C3%25A2ng-l%25C6%25B0%25C6%25A1ng-%25C4%2591%25E1%25BB%2591i-v%25E1%25BB%259Bi-c%25C3%25B4ng-ch%25E1%25BB%25A9c-vi%25C3%25AAn-ch%25E1%25BB%25A9c-ng%25E1%25BA%25A1ch-cao-c%25E1%25BA%25A5p-n%25C4%2583m-2013_1.png)

csbinhthuong
29-10-2013, 03:50 PM
Các loại văn bản pháp luật cập nhật liên tục mới nhất và hàng ngày kịp thời cho các bạn quan tâm tại website http://www.huongnghiep24h.net mời các bạn click chuột tham gia theo dõi