PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gia đình, bạn bè, công việc và học tập làm sao cho vẹn cả đôi đường!?conhyvong
06-07-2009, 03:29 PM
Implant (http://sieuthi77.com/Main/rangimplant.html)nha khoa (http://sieuthi77.com/Main/nhakhoa.html)khuôn mẫu (http://www.davistar.com.vn/home/html/) gia công cnc (http://www.davistar.com.vn/home/html/giacongcnc.html) đúc nhôm (http://www.davistar.com.vn/home/html/ducnhom.html) khuôn mẫu (http://www.davistar.com.vn/home/html/khuonmau.html) tiện cnc (http://www.davistar.com.vn/home/html/tiencnc.html) thiết kế khuôn mẫu (http://www.davistar.com.vn/home/html/thietkekhuonmau.html) phay cnc (http://www.davistar.com.vn/home/html/phaycnc.html) gia công nhựa (http://www.davistar.com.vn/home/html/sanphamnhua.html) khuôn nhựa (http://www.davistar.com.vn/home/html/khuonnhua.html) dạy cnc (http://www.davistar.com.vn/home/html/dayCNC.html) vận hành cnc (http://www.davistar.com.vn/home/html/vanhanhCNC.html) khuôn thổi (http://www.davistar.com.vn/home/html/khuonthoi.html) thau nhựa (http://www.davistar.com.vn/thaunhua.html) bình sữa (http://www.davistar.com.vn/binhsua.html)bình nhựa (http://www.davistar.com.vn/binhnhua.html)khuôn đúc nhôm (http://www.davistar.com.vn/home/html/khuonducnhom.html) gia công khuôn mẫu (http://www.davistar.com.vn/home/html/giacongkhuonmau.html)Có khi đang làm việc, đang học tập gia đình bắt phải về nhà ngay vì phải họp mặt gia đình, tham công tiếc việc thì bị gia đình từ bỏ.ai giup tôi giải quyết cả hai công việc đều trọn vẹn ?
“==============================”