Tôi muốn hướng dẫn mọi người cách sử dụng BroadCastReceiver được đăng ký chạy background trong Android Manifest , để nó có thể tự động “bắt” được tin nhắn SMS bất kỳ nào nhắn tới dù cho chúng tôi...