không biết bạn có cắt đồng hồ kính không độ không?