G+ tốt cho website nhưng quảng bá thì ít, face vẫn đang tốt nhất