Đọc là một chuyện nhưng áp dụng được vào thực tế lại là một chuyện xa xôi khác :(