Thật tuyệt, đã lâu rồi không đọc được bài viết nào hay mà có ý nghĩa như vậy.