Tôi sử dụng dv mail SGC GO của Cty SGC.Tôi muốn gửi nhận email bằng chương trình MO.Vui lòng hướng dẫn tôi thực hiện.Cám ơn.
Để thực hiện việc add email vào MO ta thực hiện như sau :
Mở chương trình Mo lên, vào Tools--->E-mail Accounts...--->Add a new e-mail accounts ---->Next---->POP3--->Next.Your Name : tên bạn
E-mail Address : địa chỉ email của bạn
User Name : địa chỉ email của bạn
Password : mật khẩu cho email của bạn
Incoming mail server (POP3) : pop.gmail.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.comTiếp theo chọn More Settings...Outgoing server, click chọn vào dòng My outgoing server (SMTP) requires authentication.Tiếp theo chọn tab Advanced :
Incomming server (POP3) : 995
Outgoing server (SMTP) : 465
Click chọn vào 2 dòng : This server requires an encrypted connection (SSL).Xong click chọn OK--->Next--->Finish để kết thúc.

Chúc thành công.

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: