Khi doanh nghiệp của bạn muốn tạm dừng hoạt động, giải thể hay tái hoạt động thì các công việc cầm làm sẽ là:

1. Tạm dừng kinh doanh công ty
Để làm điều này doanh nghiệp cần thông báo cho bên co quan đăng ký kinh doanh trong 15 ngày.
Trong thời gian này công ty phải thanh toán nốt các khoản nợ với người lao động hoặc khách hàng trừ trường hợp các bên đã có thỏa thuận khác.
2. Quyết toàn cho doanh nghiệp về thuế
2.a kê khai thuế

Công ty phải có bản khai quyết toán thuế đến thời điểm công ty tạm dừng hoặc sát nhập hay chuyển loại hình kinh doanh hoạt động

Trường hợp cụ thể như chuyển đổi thì bên nhận chỉ phải kê khai quyết toán theo thời hạn năm như quy định
2.b Thời gian nộp hồ sơ thuế
Trong vòng 45 ngày thì phải có quyết định về việc xác nhập chia tách hay chuyển đổi doanh nghiệp
2.c Kiểm tra quyết toán
Trong vòng 15 ngày cơ quan thuế phải hoàn tất kiểm tra hồ sơ quyết toán của doanh nghiệp trừ trường hợp được miễn
2.d trường hợp được miễn kiểm tra
TH1: công ty nộp thuế theo kiểu tỉ lệ % doanh thu của hàng hóa và dịch vụ

TH2: doanh thu không có doanh thu, chưa xuất hóa đơn.

TH3: doanh nghiệp thuộc dạng nộp thuế đầy đủ với các điều kiện sau:

- Đạt Doanh thu hàng năm chưa đến 1 tỷ/năm
- Chưa bị xử phạt về thuế hay vi phạm phát luật

Sau thời gian 5 ngày thì cơ quan thuế sẽ xác nhận doanh nghiệp của bạn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.
2. Xử lý về vi phạm khi thiếu thuế và hoàn thuế
> Xem thêm:
- giải thể công ty tnhh
- thủ tục giải thể công ty tnhh mtv
- hồ sơ giải thể doanh nghiệp

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: